Preloader

Algemene voorwaarden

1. Het detacheren of uitzenden van personeel leidt tot contractuele betrekkingen tussen uitsluitend de klant en TEILZEIT THIELE. Afspraken over de aard van de werkzaamheden, werktijden, de duur van de opdracht alsmede bijzondere afspraken zijn daarom alleen rechtsgeldig voor zover deze met TEILZEIT THIELE zijn gemaakt. Afwijkingen, voor zover zij niet volledig onwezenlijk zijn, kunnen alleen geschieden met toestemming van TEILZEIT THIELE, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant.

2. Op grond van de detacheringsovereenkomst is TEILZEIT THIELE ten opzichte van de klant verplicht hem op de overeengekomen tijd en op de overeengekomen locatie werkwillige arbeidskrachten met de veronderstelde beroepsmatige en vakinhoudelijke kwalificaties ter beschikking te stellen. De aansprakelijkheid van TEILZEIT THIELE voor eventuele tekortkomingen of fouten i.v.m. de keuze van de kandidaat is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. TEILZEIT THIELE is niet verplicht getuigschriften of andere documenten van medewerkers te controleren. Nadat is gekozen voor de medewerker is TEILZEIT THIELE niet aansprakelijk voor eventuele door de medewerker uitgevoerde werkzaamheden. TEILZEIT THIELE is dus niet aansprakelijk voor schade die de medewerker naar aanleiding van zijn functie bij de klant veroorzaakt en verleent geen garantie voor de kwaliteit van het werk en het resultaat daarvan. Het staat TEILZEIT THIELE vrij gedurende de looptijd van de overeenkomst bepaalde medewerkers te vervangen. In geval van verzuim of indien het onmogelijk is de opdracht te vervullen alsmede bij andere gevallen van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van TEILZEIT THIELE beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

3. De klant heeft ten opzichte van de medewerkers van TEILZEIT THIELE het instructierecht. De klant kan aard en uitvoering van het werk bepalen. Het opdragen van werk en instrueren is in handen van de klant. Hij dient toezicht te houden op de medewerkers van TEILZEIT THIELE en hun werk. De klant stelt de medewerkers van TEILZEIT THIELE het gereedschap en het materiaal gratis ter beschikking. De medewerker is in het kader van de overeengekomen maximum werktijden gebonden aan de situatie m.b.t. de werktijden in het bedrijf van de klant. Hij dient zich te houden aan het bedrijfsreglement van de klant. De klant dient de voor zijn bedrijf geldende arbobepalingen ook jegens medewerkers van TEILZEIT THIELE in acht te nemen. De klant verplicht zich in het bijzonder de medewerkers van TEILZEIT THIELE voor aanvang van het werk te instrueren over de voor zijn bedrijf en de desbetreffende werkplek geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en met name de voor de uitoefening van de desbetreffende werkzaamheden voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen aan de medewerkers ter beschikking te stellen. Daarnaast dient hij zorg te dragen voor de ingebrachte zaken van de medewerker. De klant moet ten opzichte van de medewerkers van TEILZEIT THIELE dezelfde zorg in acht nemen als ten opzichte van zijn eigen/andere werknemers. De klant wordt beschouwd als werkgever als bedoeld in het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Duitse Wet op tijdelijk werk).

4. Facturen worden wekelijks aan de klant verzonden, ten minste echter een maal per maand. Aangezien het loonvorderingen betreft, zijn de facturen onmiddellijk zonder korting opeisbaar en vereffenbaar. TEILZEIT THIELE heeft het recht vertragingsrente te eisen en wel 8% boven de desbetreffende discontovoet van de Europese Centrale Bank (ECB). Verdergaande verzuimaanspraken blijven onverlet. Afrekening vindt plaats op basis van een werkbriefje, dat de medewerker wekelijks door de klant of zijn gevolgmachtigde moet laten aftekenen. De klant mag alleen verrekenen met vorderingen die onbetwist zijn of bij gewijsde zijn vastgesteld. Voor het overige is verrekening uitgesloten.

5. De medewerkers van TEILZEIT THIELE zijn niet gerechtigd tot incasso. De klant mag de medewerker van TEILZEIT THIELE met name ook geen voorschotten op loon of andere voorschotten verstrekken. Betalingen aan de medewerker worden door TEILZEIT THIELE niet geaccepteerd en kunnen in geen geval worden verrekend.

6. De overeenkomst kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen regulier worden opgezegd. Bij niet-nakoming van de termijn heeft TEILZEIT THIELE het recht de klant het bedrag in rekening te brengen, dat bij opzegging met inachtneming van de opzegtermijn zou zijn ontstaan. De opzegging kan uitsluitend jegens TEILZEIT THIELE, echter niet jegens de medewerker worden uitgesproken.

7. Indien de medewerker van TEILZEIT THIELE niet voldoet aan de wensen van de klant, moet TEILZEIT THIELE hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Indien de medewerker te laat of niet op het werk verschijnt, dient TEILZEIT THIELE hiervan eveneens onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

8. Conform § 9 ArbZG (Arbeitszeitgesetz - Wet op de werktijden) mogen onze medewerkers zonder een vrijstelling van de (Duitse) arbeidsinspectie op zon- en feestdagen niet werken, tenzij de klant wettelijk is vrijgesteld van deze regeling. De dagelijkse werktijd mag conform § 3 ArbZG niet langer zijn dan 10 uur.


9. De toeslagen voor overwerk zijn gebaseerd op de bedrijfsinterne resp. bij cao bepaalde wekelijkse werktijd van de klant.

 • De eerste twee uur 25 %
 • na het tweede uur 50 %
 • Op zaterdag de eerste twee uur 25 %
 • na het tweede uur 50 %
 • Op zondag 70 %
 • Op feestdagen 150 %
 • Late dienst (14:00 tot 22:00 uur) 10 %
 • Nachtdienst (22:00 tot 6:00 uur)
 • voor zover geen meerwerk 15 %
 • Nachtdienst voor zover meerwerk 50 %
 • Toeslag voor vuil werk 10 %


10. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsbetrekking is de plaats van de vestiging van TEILZEIT THIELE, die de overeenkomst verstrekt.

11. Er worden geen nevenafspraken bij deze overeenkomst gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk kenbaar gemaakt. Dit geldt tevens voor het afzien van de vereiste van schriftelijke bevestiging.

12. Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst geen deel uitmaken van deze overeenkomst of ongeldig zijn resp. niet uitgevoerd worden, dan blijft deze overeenkomst nochtans voor het overige onverminderd van kracht. Voor zover bepalingen geen deel van de overeenkomst zijn geworden of ongeldig zijn, richt de inhoud van de overeenkomst zich naar de feitelijke bedoelde en wettelijke bepalingen. Er wordt dan aangenomen dat er een regeling werd overeengekomen, die rechtmatig de tot uiting gekomen contractuele wil het meest nabij komt.

Thiele bij u in de buurt