Preloader

Ogólne warunki handlowe

1. Wynajem personelu określa relacje określone na mocy umowy wyłącznie między klientem a firmą TEILZEIT THIELE. Z uwagi na to porozumienia dotyczące rodzaju czynności, czasu pracy, okresu trwania umowy oraz porozumienia specjalne są ważne tylko wówczas, gdy zostały zawarte z firmą TEILZEIT THIELE. Inne ustalenia, o ile nie są całkowicie nieistotne, mogą być zawierane tylko za zgodą firmy TEILZEIT THIELE – uwzględniane są przy tym życzenia klienta.

2. Na mocy umowy o wynajmie pracowników firma TEILZEIT THIELE jest zobowiązana udostępnić klientowi chętnych do pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i fachowych w uzgodnionym czasie i miejscu. Odpowiedzialność firmy TEILZEIT THIELE za nieprawidłowo dokonany wybór jest ograniczona tylko do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Firma TEILZEIT THIELE nie jest zobowiązana do sprawdzenie świadectw lub innych dokumentów pracownika. Poza wyborem pracownika firma TEILZEIT THIELE nie odpowiada za jakiekolwiek prace wykonane przez tego pracownika. Firma TEILZEIT THIELE nie odpowiada tym samym za szkody, które pracownik wyrządzi klientowi podczas wykonywania czynności oraz za jakość i wynik prac. Firma TEILZEIT THIELE ma prawo do zamiany poszczególnych pracowników w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwłoki lub braku możliwości wykonania umowy oraz w innych przypadkach odpowiedzialność firmy TEILZEIT THIELE jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

3. Klient ma prawo do kierowania pracownikami firmy TEILZEIT THIELE. Klient może określić rodzaj i sposób wykonania prac. Klient zleca pracę i przeprowadza instruktaż. Do jego obowiązków należy nadzorowanie pracowników firmy TEILZEIT THIELE oraz kontrolowanie wykonywanych przez nich prac. Klient bezpłatnie udostępnia narzędzia i materiały pracownikom firmy TEILZEIT THIELE. Pracownik musi przestrzegać czasu pracy w zakładzie klienta w ramach uzgodnionego maksymalnego czasu pracy. Pracownik musi przestrzegać regulaminu obowiązującego w zakładzie klienta. Obowiązkiem klienta jest przestrzeganie – także w stosunku do pracowników firmy TEILZEIT THIELE – obowiązujących w zakładzie oficjalnych przepisów o ochronie pracy. Klient zobowiązuje się w szczególności do poinformowania pracowników firmy TEILZEIT THIELE o obowiązujących w jego zakładzie przepisach o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom przed rozpoczęciem prac. Klient musi przede wszystkim udostępnić pracownikowi obowiązkowe środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą. Ponadto musi zadbać o rzeczy pracownika. Na kliencie spoczywa obowiązek opieki nad pracownikami firmy TEILZEIT THIELE – taki sam, jak w stosunku do innych pracowników klienta. Klient jest pracodawcą w rozumieniu ustawy o wynajmie pracowników.

4. Faktury będą wysyłane klientowi co tydzień, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z uwagi na to, że są to roszczenia o wynagrodzenia za pracę, faktury są płatne natychmiast w kwocie bez skonta. Firma TEILZEIT THIELE jest upoważniona do zażądania odsetek za zwłokę, wynoszących 8% powyżej stopy dyskontowej Europejskiego Banku Centralnego (EZB). Dalej idące roszczenia pozostają niezmienione. Podstawę rozliczenia stanowi potwierdzenie wykonania prac, które pracownik przedkłada klientowi lub jego upoważnionemu zastępcy co tydzień w celu podpisania. Klient może zrekompensować tylko te należności, które nie są sporne lub zostały prawomocnie potwierdzone. Kompensata jest wykluczona.

5. Pracownicy firmy TEILZEIT THIELE nie są upoważnieni do inkasowania należności. Klientowi nie wolno przekazywać pracownikom firmy TEILZEIT THIELE wynagrodzenia ani jakichkolwiek zaliczek. Płatności przekazane pracownikowi nie są uznawane przez firmę TEILZEIT THIELE i w żadnym razie nie mogą być rozliczone.

6. Umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron w trybie zwykłym, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W razie niezachowania tego terminu firma TEILZEIT THIELE jest uprawniona do naliczenia klientowi kwoty, która występowałaby w przypadku wypowiedzenia umowy w trybie zwykłym. Informacja o wypowiedzeniu umowy musi być przekazana tylko firmie TEILZEIT THIELE, nie zaś pracownikowi.

7. Jeśli pracownik firmy TEILZEIT THIELE nie spełnia oczekiwań klienta, należy niezwłocznie poinformować o tym firmę TEILZEIT THIELE. Ponadto należy niezwłocznie informować firmę TEILZEIT THIELE o spóźnieniach lub nieobecnościach pracownika firmy TEILZEIT THIELE.

8. Zgodnie z § 9 niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej, w przypadku braku specjalnego zezwolenia inspekcji pracy, naszym pracownikom nie wolno wykonywać pracy w niedziele i dni wolne od pracy, chyba że zakaz ten – zgodnie z ustawą – nie dotyczy klienta. Ponadto dzienny czas pracy w dni robocze, zgodnie z § 3 ustawy o pracy tymczasowej, nie może przekraczać 10 godzin.


9. Dodatki za nadgodziny są zależne od zakładowego lub wynikającego ze zbiorowych układów o pracę tygodniowego czasu pracy w firmie klienta.

 • Pierwsze dwie godziny 25%
 • Po drugiej godzinie 50%
 • Praca w soboty – pierwsze dwie godziny 25%
 • Po drugiej godzinie 50%
 • Praca w niedziele 70%
 • Praca w dni wolne od pracy 150%
 • Praca w późnych godzinach (od 14:00 do 22:00) 10%
 • Praca w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00)
 • jeśli nie jest pracą w godzinach nadliczbowych 15%
 • Praca w godzinach nocnych, jeśli stanowi pracę w godzinach nadliczbowych 50%
 • Dodatek za pracę w brudnym otoczeniu 10%


10. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tego stosunku prawnego jest miejsce oddziału firmy TEILZEIT THIELE.

11. Ustne porozumienia związane z niniejszą umową są wykluczone. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również rezygnacji z samego wymogu zachowania formy pisemnej.

12. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie są częścią umowy lub są nieważne lub nie zostaną wykonane, nie spowoduje to utraty skuteczności całej umowy. Jeśli postanowienia nie są częścią umowy lub są nieważne, treść umowy odpowiada faktycznym, zamierzonym postanowieniom oraz obowiązującym przepisom prawa. Obowiązują regulacje, które w maksymalnym i dopuszczalnym zakresie odpowiadają intencji umowy.

Thiele blisko Ciebie